ZASTĘPSTWO PROCESOWE

Zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach gospodarczych oraz cywilnych

Zastępstwo procesowe przed organami administracji publicznej obu instancji a także przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Zastępstwo procesowe ze środków ochrony prawnej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

Zastępstwo procesowe przed organami egzekucyjnymi

Zastępstwo procesowe przed sądami arbitrażowymi

DORADZTWO PRAWNE

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorcy

Sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych

Udzielanie porad i konsultacji prawnych

Opiniowanie zawieranych przez klienta umów i kontraktów, w tym międzynarodowych, pod względem
formalno-prawnym

Uczestnictwo w rokowaniach prowadzonych z partnerami handlowymi, także w języku angielskim

Obsługa prawna procesu inwestycyjno-budowlanego i zamówień publicznych

Doradztwo i obsługa prawna w zakresie szeroko pojętego zarządzania i obrotu nieruchomościami wraz ze sprawdzaniem stanu prawnego nieruchomości

Doradztwo w zakresie stosowania prawa obowiązującego w Unii Europejskiej

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Prowadzenie windykacji należności we własnym zakresie lub za pośrednictwem współpracującej
z Kancelarią firmy windykacyjnej